Ilustracións hábitats

  • Proxecto desenvolvido para un libro de texto de Edicións Xerais de Galicia (2014).